Trương Dũng là gì? Chi tiết về Trương Dũng mới nhất 2022

Trương Dũng (chữ Hán: 張勇, 1616 – 1684), tự Phi Hùng, người Hàm Ninh, Thiểm Tây [1] tướng lãnh nhà Thanh, có công dẹp loạn Tam Phiên, đc sử sách xếp cầm đầu trong Hà Tây tứ tướng, sót lại là Triệu Lương Đống, Vương Tiến Bảo, Tôn Tư Khắc.

Đầu hàng nhà Thanh[sửa | sửa mã nguồn]

Ông giỏi cưỡi ngựa bắn tên, đời Minh làm phó tướng. Năm Thuận Trị đầu tuần (1645), Anh thân vương A Tể Phương thức đưa quân đến Cửu Giang, Dũng xin hàng, có hịch cho chiêu phủ, thu lấy từ tổng binh đi xuống hơn 700 người. Thụ chức Du kích, bên dưới quyền Thiểm Tây tổng đốc Mạnh Kiều Phương. Lúc đó tướng của Lý Tự Thành là bọn Hạ Trân, Hạ Hoằng Khí, Lý Minh Nghĩa chia nhau chiếm cứ những Vị trí Hán Trung, Hưng An, Cố Nguyên, dòm ngó Tây An. Dũng cùng bọn phó tướng Nhiệm Trân, Mã Ninh chống lại, rất nhiều lần đẩy lui nghĩa quân.

Năm thứ 4 (1647), phản tướng ở Ninh Hạ là Mã Đức cấu kết với Hoằng Khí chiếm lấy An Định, Dũng theo tổng binh Lưu Phương Danh đưa quân giúp viện, trong trận Mã Ninh bắt sống Đức, ông đánh hạ Cố Nguyên, bắt đc Hoằng Khí, Minh Nghĩa, giết cả đi.

Năm thứ 4 (1647), Mễ Lạt Ấn, Đinh Quốc Đống nổi loạn ở Lan Châu, chiếm Lâm Thao. Dũng cùng phó tướng Trần Vạn Lược suất quân giáp kích, phá đc địch, giành lại Lâm Thao. Đuổi địch đến Dân Châu, vượt qua nghĩa quân ở Cung Bảo, lại vượt qua nghĩa quân ở Mã Hàn Sơn. Địch chia nhau trốn vào 2 động núi, diệt sạch; lại vượt qua nghĩa quân ở Mã Gia Bình, bắt đc Duyên Trường vương Chu Thức Quynh nhà Minh. Kiều Phương nhổ đc Lan Châu, Lạt Ấn, Quốc Đống chạy đi Cam Châu. Bọn Dũng đưa quân cùng Kiều Phương hội họp,rồi vượt Hoàng Hà tây tiến. Tháng tám, đến Cam Châu, nghĩa quân ra đánh, thường xuyên bị quân Thanh vượt qua.

Tháng giêng năm thứ 6 (1649), tổng binh Nam Nhất Khôi phá cửa, Dũng xông vào thành, chiến đấu trong những ngõ nghách; nghĩa quân nhân đêm hôm bỏ chạy, quân Thanh chạy theo đến Bắc Sơn, giết địch không hề ít. Chém Lạt Ấn ở Thủy Tuyền, Quốc Đống chạy đi Túc Châu, quân Thanh chạy theo. Tháng năm, đến Túc Châu, mai phục ngoài hào, dò xét nghĩa quân ra bên ngoài chăn nuôi, bắt chém, nhưng không vào đc thành. Tháng 12, Dũng cùng Mã Ninh đốc binh dựng thang mây lên thành, giành lại Túc Châu, giết Quốc Đống; đc thăng vượt cấp làm Cam Túc tổng binh.

Năm thứ 10 (1653), xét công, đc thụ thế chức Tam đẳng A Đạt Cáp Cáp Phiên (đến thời Càn Long đặt thêm tên Hán là Khinh xa đô úy).

Bình định Hồ Quảng[sửa | sửa mã nguồn]

ĐH sĩ Hồng Thừa Trù duyệt quân Hồ Quảng, Dũng xin đi theo, có chiếu khen ông trung cần, triệu đến kinh sư. Thừa Trù cũng tiến cử Dũng trí dũng kiêm bị, bộ hạ đều là binh tinh mã tráng, xin cho ông thụ chức Kinh lược hữu tiêu tổng binh, Đế thuận tình. Dũng vào triều, đc ban quan phục, giáp trụ, cung tên, gia chức Hữu đô đốc. Dũng dời hạnh phúc gia đình đến kinh sư, xin căn nhà; con là Vân Chứ đc ấm thụ Thiểm Tây vệ lãnh đạo, xin đổi thuộc Kinh vệ, nhận đc chỉ thuận tình. Dũng sắp lên đường, triều đình mệnh cho bọn Nội đại thần Sách Ni truyền dụ úy lạo.

Dũng nhập cuộc quân đội, cứu Thừa Trù rất nhiều lần phá địch. Năm thứ 15 (1658), đánh dẹp Quý Châu, tướng Minh là La Đại Thuận đốt Tân Thiêm Vệ, Dũng soái quân đuổi đánh, Đại Thuận chạy đi Thập Vạn Khê, Dũng cùng bọn Nhất Khôi phá lũy địch. Lại theo Tín Q. vương Đa Ni xuống Vân Nam, đến Bàn Giang. Quân Minh đốt cầu dây sắt, Dũng nhân đêm đốc binh làm cầu, trời sáng, toàn quân vượt đc sông, phá tướng Minh Bạch Văn Tuyển ở Thất Tinh Quan.

Năm thứ 16 (1659), đc gia chức Tả đô đốc. Năm thứ 17 (1660), đc mệnh dời đi trấn thủ những Vị trí Lâm Nguyên, Quảng Tây. Năm thứ 18 (1661), thăng làm Vân Nam đề đốc.

Trấn thủ Cam Túc[sửa | sửa mã nguồn]

Năm Khang Hi đầu tuần (1663), triều đình nhận định rằng Dũng trấn Cam Túc lâu ngày, uy danh đã sẵn, phiên thuộc sợ phục, mệnh về trấn Cam Túc. Năm thứ 3 (1664), đc gia Thái tử thái bảo. Tây Lạt Tháp Lạp nhiều cỏ nước, gọi là Đại Thảo Than, Ách Lỗ Đặc Mông Cổ xin đến chăn nuôi hoạt động và sinh hoạt ở đấy, Dũng nhận định rằng đây là nơi đặt trọng điểm, không chịu, tự đi khuyên bảo bọn họ, Vấn đề này đc bỏ dở. Nhân đó xin đắp thành ở đất ấy, gọi là Vĩnh Cố [2]. Sát bên đặt 8 trại, nối nhau tạo cho thanh thế.

Năm thứ 4 (1665), người Mông Cổ dời đất chăn nuôi đến gần biên giới, ông xin tăng quân Tây Ninh trùm lên 4520 người. Những đại thần bàn rằng nên để tổng đốc xét lại, nhưng Đế đặc mệnh được cho phép.

Bình định Tam Phiên[sửa | sửa mã nguồn]

Năm thứ 12 (1673), Ngô Tam Quế phản, Tứ Xuyên tổng binh Ngô Chi Mậu hưởng ứng. Năm thứ 13 (1674), Tam Quế sai sứ chiêu hàng Dũng, ông bắt sứ giả để tra hỏi. Thiểm Tây đề đốc Vương Phụ Thần cũng nhập cuộc làm loạn, Dũng đốc binh phòng ngự. Năm thứ 14 (1675), tuần phủ Hoa Thiện dâng sớ nói Hà Tây nguy mà chưa mất là nhờ Dũng, xin cho ông đc tùy tiện thao tác, triều đình mệnh cho Dũng thụ chức Tĩnh nghịch tướng quân, vẫn lĩnh đề đốc, từ tổng binh đi xuống chịu sự lãnh đạo của ông. Phụ Thần chiêu hàng Dũng, ông chém sứ giả, triều đình khen ngợi, phong Tĩnh Nghịch hầu.

Dũng sai Tây Ninh tổng binh Vương Tiến Bảo soái quân đánh Lan Châu. Tướng của Phụ Thần là Phan Vũ đánh Thao Châu, Tằng Văn Diệu đánh Hà Châu, quân phiên được đà cướp bóc khắp Vị trí. Dũng soái quân đánh Hà Châu, Văn Diệu thua chạy. Riêng sai thổ quan Dương Triều Lương đánh Thao Châu, tự đốc binh đi sau, Vũ cũng thua chạy. Triều đình khen ông mưu lược, lấy con thứ Vân Dực làm Thái phó tự khanh. Dũng tiến đánh Củng Xương, tướng của Phụ Thần là bọn Nhiệm Quốc Trì ngầm đưa quân vào thành, cùng quân giữ thành ra đánh. Ông cùng bọn phó tướng Lưu Tuyên Thánh nhiệt huyết chiến đấu, cắt đứt đường lui của địch, giết chết quá nửa, bắt đc 473 người. Lúc đó Phụ Thần ở Bình Lương, Bối lặc Đỗng Ngạc đốc binh vây đánh, mãi chưa hạ đc. Triều đình mệnh Dũng đưa quân đi cứu. Ông dâng sớ nói Củng Xương là Vị trí trọng điểm, khó lòng chia quân. Những đại thần đàm luận, rồi lệnh cho Dũng cố thủ Củng Xương.

Ngô Tam Quế sai bộ tướng Ngô Chi Mậu từ hướng phía bắc Tứ Xuyên xâm phạm, nhằm mục đích giúp ứng cho Phụ Thần, đóng đồn ở Tây Hòa. Dũng and Chấn vũ tướng quân Phật Ni Liệt cùng bọn Vương Tiến Bảo chống lại, 3 trận đều thắng. Ninh Hạ có binh biến, đề đốc Trần Phúc bị hại. Dũng về giữ Củng Xương, dâng sớ tiến cử Thiên Tân tổng binh Triệu Lương Đống là người tài dũng, triều đình lập tức mệnh cho ông ta thụ chức Ninh Hạ đề đốc. Năm thứ 15 (1676), xét công giành lại 2 châu Thao, Hà, đc gia Nợ bảo kiêm Thái tử thái bảo.

Ngô Chi Mậu đóng đồn ở Nhạc Môn, sai quân chiếm hữu được Thông Vị. Dũng đốc binh theo lối Phục Khương [3] đi giúp, đến Thập Bát Bàn Pha, gặp quân của Chi Mậu, dang 2 cánh ra xông lên, quân phiên tan chạy, thừa thắng giành lại Thông Vị. Quân Thanh tiến đánh Nhạc Môn, Chi Mậu phụ thuộc vị trí hiểm trở, bày ra 11 trại, ông vượt sang đất ấy, lệnh dàn doanh trướng ngang đỉnh núi. Doanh trướng vừa lập, quân phiên ùa ra, Dũng lệnh cho binh sỹ buộc cỏ thành bó làm khiên, cùng đô thống Hách Diệp chia nhỏ ra hai hướng nam – bắc đỉnh núi tiến đánh, địch cũng bắc nam ứng chiến. Pháo nổ, quân phiên thua chạy về trại, quân Thanh đội cỏ lấn dần lên, giết hơn ngàn tên địch. Chi Mậu thu tàn quân quay trở về đánh, ông xua quân xông lên, Chi Mậu đại bại. Dũng cùng Phật Ni Liệt, bọn Tiến Bảo dẹp sạch trại địch. Chi Mậu trong đêm bỏ chạy, chạy theo vượt qua hắn ở Mẫu Đơn Viên, lại vượt qua hắn ở Bắc Sơn thuộc Tây Hòa, Chi Mậu chỉ đưa vài kỵ binh trốn thoát. ĐH sĩ Đồ Hải đến duyệt binh, Phụ Thần hàng, ông điều quân thu những huyện Bình Lương, Khánh Dương, Củng Xương. Có chiếu khen công lao của Dũng công, tiến tước Nhất đẳng hầu, gia Nợ phó kiêm Thái tử thái sư.

Trong thời điểm cuối đời[sửa | sửa mã nguồn]

Năm thứ 17 (1678), Chuẩn Cát Nhĩ đài cát Cát Nhĩ Đan đưa quân vào Hà Sáo, Ách Lỗ Đặc bộ bị họ vượt qua, vờ đi Thanh Hải, lẻn vào trong nước, Dũng đuổi họ thoát khỏi biên giới. Năm thứ 21 (1782), vào triều. Năm thứ 22 (1783), lấy cớ già bệnh xin hưu, có chỉ dụ giữ lại. Năm thứ 23 (1784), nghe tin người Mông Cổ ở Thanh Hải chăn nuôi gần biên thành, soái quân đi Đan Sơn phòng ngự, đến Cam Châu, bệnh nặng. Triều đình nghe tin, sai thầy thuốc cùng thiếu niên Vân Dực chạy theo đến dịch trạm quan tâm. Ít lâu thì mất, đc Tặng Ngay Nợ sư vẫn kiêm Thái tử thái sư, ban lễ Tế táng, thụy là Tương Tráng.

Thời Ung Chính, Dũng đc thờ trong Hiền Lương từ. Thời Càn Long, con cái được đà tập võng thế (tức là đời đời không xẩy ra giáng phong) tước Nhất đẳng hầu.

Dũng từng trải trăm trận, hạ đc 5 phủ, 50 châu huyện; chân phải trúng tên, phạm vào xương, chữa không khỏi, thường phải ngồi kiệu đốc chiến. Gặp địch luôn thản nhiên, rồi áp dụng kế tập kích, quen lấy ít thắng nhiều. Thời bình ông cư xử khiêm nhường, lấy lễ đãi hiền sĩ. Có mắt ngó ra nhân tài, không ít người đc ông cất nhắc, từ lính quèn làm đến đại tướng tương đối nhiều, như bọn Triệu Lương Đống, Vương Tiến Bảo vậy!

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Nay là Tây An, Thiểm Tây, thuyết khác là huyện Dương, Thiểm Tây
  2. ^ Nay là trấn Vĩnh Cố, huyện Dân Nhạc, đô thị Trương Dịch, Cam Túc
  3. ^ Nay là Cam Cốc, đô thị Thiên Thủy, Cam Túc

Bài Viết: Trương Dũng là gì? Chi tiết về Trương Dũng mới nhất 2022

Nguồn: blogsongkhoe365.vn

Xem:  Điện mặt trời Trung Nam Ninh Thuận là gì? Chi tiết về Điện mặt trời Trung Nam Ninh Thuận mới nhất 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.