Lý Khôi (Tam Quốc) là gì? Chi tiết về Lý Khôi (Tam Quốc) mới nhất 2022

So với những định nghĩa khác, xem Lý Khôi.

Lý Khôi (chữ Hán: 李恢, ? – 231), tên tự là Đức Ngang, người huyện Du Nguyên, Q. Kiến Ninh [1], quan viên, tướng lĩnh nhà Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử hào hùng Trung Hoa.

Cuộc sống and công danh và sự nghiệp[sửa | sửa mã nguồn]

Quy thuận Lưu Bị[sửa | sửa mã nguồn]

Bên dưới thời Lưu Chương, Lý Khôi làm Đốc bưu ở Q.. Chồng của cô Khôi là Kiến Linh lệnh Thoán Tập phi pháp, khiến ông liên lụy phải chịu miễn quan. Thái thú Q. Ích Châu[2] là Đổng Hòa nhận định rằng Thoán là họ to trong Q., lắc đầu miễn quan Khôi. Trong tương lai Khôi đc tiến cử lên châu, giữa đường thì gặp lúc Lưu Bị từ Hà Manh trở về tiến công Lưu Chương. Khôi biết Chương ắt bại, Bị ắt thành, bèn mượn danh nghĩa sứ giả của Q., đi gặp Bị ở Miên Trúc. Bị tiếp nạp Khôi, cho theo đến Lạc Thành, rồi sai ông đến Hán Trung thuyết phục Mã Siêu, khiến Siêu quy phục. Lưu Bị chiếm xong Ích Châu, lấy Khôi làm Công tào thư tá, Chủ bộ. Kế tiếp có lính bỏ trốn vu cáo Khôi mưu phản, hữu tư bắt giữ ông, nhưng Lưu Bị vẫn tin tưởng, còn thăng làm Biệt giá tòng sự.

Bình định Nam Trung[sửa | sửa mã nguồn]

Năm Chương Vũ trước tiên (221), Lai Hàng đô đốc Đặng Phương mất, Hán Chiêu Liệt đế Lưu Bị hỏi Khôi: “Ai thay đc ông ta?” Khôi đáp rằng: “Khả năng của con người, đều sở hữu chỗ trường – đoản, nên Khổng Tử mới nói ‘sử dụng người nơi nào thì nhận định chỗ ấy’. Vả lại minh chủ ở trên cao, thì bề tôi ở bên dưới sẽ tâm huyết tận lực; bởi vậy trong campaign (kiểm soát) Tiên Linh Khương, Triệu Sung Quốc nói ‘không có bất kì ai bằng lão thần’. Thần chưa hiểu tự lượng, xin hoàng thượng xét cho.” Đế cười nói: “Bản ý của trẫm, cũng là chọn khanh đấy.”

Lưu Bị bèn lấy Khôi làm Lai Hàng đô đốc, Sử trì tiết lãnh Giao Châu thứ sử, đặt trụ trực thuộc huyện Bình Di.[3]

Chiêu Liệt đế vừa mất (223), Cao Định ở Q. Việt Tuấn, Ung Khải ở Q. Ích Châu, Chu Bao ở Q. Tang Ca nổi dậy chống lại chính quyền trực thuộc. Thừa tướng Gia Cát Lượng nam chinh (225), thứ nhất hướng đến Việt Tuấn, còn Khôi lên đường đến Kiến Ninh. Đội quân chống đối những huyện họp nhau vây Khôi ở Côn Minh. Lúc ấy quân đội của Khôi thấp hơn địch thủ mấy lần, lại chưa nắm đc Thông tin của Gia Cát Lượng, ông bèn nói với những người nam rằng: “Quan quân hết lương, muốn lui trở về; trong bọn ta có không ít người rời xa quê nhà đã lâu, nay đc trở về, nếu mà đã không còn gì trở về phương bắc, thì muốn nhập cuộc cùng những ngươi, nên thành thực mà nói cho thấy.” Người nam tin lời ấy, nên lơi lỏng vòng vây. Chính vì vậy Khôi xuất kích, đánh cho quân nổi dậy đại bại; ông truy kích tàn quân thù, nam đến Bàn Giang, đông kề Tang Ca, gây thanh thế kết nối với Gia Cát Lượng.

Sau thời điểm bình định phương nam, Khôi có tương đối nhiều quân công, đc phong Hán Hưng đình hầu, gia An Hán tướng quân. Trong tương lai người Nam Di lại nổi dậy, giết hại tướng lãnh triều đình. Khôi đích thân đánh dẹp, trừ hết kẻ đứng đầu, dời những thủ lĩnh về Thủ Đô, đánh thuế những bộ lạc Tẩu, Bộc thu lấy trâu cày, Con Ngữa, vàng bạc, da tê,… sung làm quân tư, chính vì vậy chánh quyền không lúc nào thiếu thốn đủ đường tài vật.

Qua đời[sửa | sửa mã nguồn]

Năm Kiến Hưng thứ 7 (229), chính quyền trực thuộc Thục Hán công nhận Giao Châu thuộc về Đông Ngô, giải chức thứ sử của Khôi, đổi lãnh chức Thái thú Kiến Ninh, để ông đưa GĐ về bản Q.. Trong tương lai Lý Khôi dời nhà sang Hán Trung. Năm thứ 9 (231), ông mất. Con ông là Di đc kế tự.

Bài viết liên quan[sửa | sửa mã nguồn]

  • Tam quốc chí quyển 43, Thục thư 13 – Lý Khôi truyện

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Nay là huyện Trừng Giang, địa cấp thị Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam
  2. ^ Q Ích Châu đến năm 225 mới thay tên là Q. Kiến Ninh
  3. ^ Bùi Tùng Chi cho thấy Lai Hàng cách thức đất Thục 2000 dặm, thời Thục Hán gọi là Nam Trung, chưa tồn tại cơ sở hành chính, đặt chức đô đốc để coi sóc mọi việc. Đến đầu đời Tấn, đất ấy mới đc đặt châu, tức là Ninh Châu.

Bài Viết: Lý Khôi (Tam Quốc) là gì? Chi tiết về Lý Khôi (Tam Quốc) mới nhất 2022

Nguồn: blogsongkhoe365.vn

Xem:  5+ video thông tư hướng dẫn nghị định 108 về tinh giản biên chế - Quy định mới đối với về hưu trước tuổi, áp dụng từ 1 1 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.