Giới tính thứ ba là gì? Có giới tính thứ 3 không mới nhất 2022

Giới tính thứ ba hoặc giới tính thứ 3 là một khái niệm trong những số đó những cá thể đc phân chia, theo bản thân hoặc theo thế gới, không thuộc sở hữu nam giới hay nữ giới. Nó cũng là một phạm trù thế gới xuất hiện trong những thế gới công nhận ba hoặc nhiều giới tính. Thuật ngữ thứ ba thường đc hiểu là “khác”; một số trong những nhà nhân chủng học and thế gới học đã diễn đạt giới tính thứ tư,[1] thứ năm,[2] and “vài” giới tính[3].

Sinh học cam đoan xem nhiễm sắc thể and giải phẫu của con người mối quan hệ tình dục là nam, nữ, hoặc một trong những các thông dụng biến thể về sự việc dị hình lưỡng tính rất có thể tạo nên một mức độ mơ hồ giới tính gọi là liên giới tính.[4][5] Thế nhưng, trạng thái cam đoan cá thể là hoặc đc thế gới cam đoan là nam giới, thiếu nữ hay người dị kì đc cam đoan bởi bản dạng giới and tầm quan trọng giới trong văn hóa truyền thống chi tiết cụ thể mà người ta sống. Chưa phải toàn bộ những nền văn hóa cổ truyền đã cam đoan chặt chẽ tầm quan trọng giới tính.[6][7][8]

Trong những nền văn hóa cổ truyền khác biệt, giới tính thứ ba hoặc thứ tư rất có thể thay mặt đại diện hoặc đặc trung cho các điều rất khác biệt. Nếu với người Hawaii địa phương and người Tahiti, Māhū là một trạng thái trung gian giữa nam and nữ, hay “một người dân có giới tính không cam đoan”.[9] Một lượng người Mỹ địa phương Diné truyền thống lâu đời ở Tây Nam Đất nước Hoa Kỳ thừa nhận một phổ gồm bốn giới tính: thiếu nữ nữ tính, thiếu nữ nam tính, nam giới nữ tính and nam giới nam tính.[10] Thuật ngữ “giới tính thứ ba” cũng được cần sử dụng để diễn đạt những hijras của Ấn Độ,[11] những người dân có được danh tính pháp luật, fa’afafine của Polynesia and những trinh nữ đã tuyên thệ ở Albania.[12]

Xem:  Hoàng nữ là gì? Chi tiết về Hoàng nữ mới nhất 2022

Dù rằng đc tìm cảm thấy trong một số trong những nền văn hóa cổ truyền ngoài phương Tây, những khái niệm về tầm quan trọng giới “thứ ba”, “thứ tư” and “không chỉ có thế” vẫn còn đó hơi mới so với văn hóa truyền thống phương Tây and tâm lý khái niệm.[13] Khái niệm này rất rất có thể đc gật đầu trong những tiểu văn hóa truyền thống LGBT hoặc queer tân tiến. Trong những lúc những học giả phương Tây chính thống, đáng để ý là những nhà nhân chủng học, những người dân đã nỗ lực viết về những đạo tặc Nam Á hay “biến thể giới” của những người Mỹ địa phương and những người dân có hai hồn phách, thì thông thường tìm phương pháp hiểu thuật ngữ “giới tính thứ ba” chỉ bằng ngôn từ của LGBT tân tiến thế giới, những học giả khác, nổi trội là những học giả địa phương, nhấn mạnh vấn đề rằng sự không hiểu biết nhiều về văn hóa truyền thống and toàn cảnh của không ít học giả chính thống đã dẫn đến việc xuyên tạc thoáng mát về những người dân thuộc giới tính thứ ba, giống hệt như sự xuyên tạc về những nền văn hóa cổ truyền trong khúc mắc, gồm có việc có hay không khái niệm này còn có sự thật sử dụng cho các nền văn hóa cổ truyền trên.[14][15][16][17]

Tranh cãi xung đột

Ở nước ta, một số trong những báo mạng còn cần sử dụng khái niệm “giới tính thứ ba” để chỉ người đồng tính hoặc chuyển giới, nhưng thực chất phương pháp gọi này là sai về thực chất khoa học. Người đồng tính hoặc chuyển giới thực chất vẫn đang còn nổi bật khung người là “Nam giới” hoặc “Nữ giới” chứ không phải là 1 giới tính riêng (sự lạ mắt của mình nằm ở vị trí suy nghĩ chứ không phải về cấu trúc khung người), cho nên vì thế sách vở tùy thân của những người đồng tính vẫn ghi họ là “Nam giới” hoặc “Nữ giới” giống như những người khác.

Bài viết liên quan

(*3*)

 1. ^ Trumbach, Randolph (1994). London’s Sapphists: From Three Sexes lớn Four Genders in the Making of Modern Culture. In Third Sex, Third Gender: Beyond Sexual Dimorphism in Culture và History, edited by Gilbert Herdt, 111-36. Thành Phố New York: Zone (MIT). ISBN 978-0-942299-82-3
 2. ^ Graham, Sharyn (2001), Sulawesi’s fifth gender, Inside Indonesia, April–June 2001.
 3. ^
  Martin, M. Kay; Voorhies, Barbara (1975). “4. Supernumerary Sexes”. Female of the Species. Thành Phố New York, N.Y.: Columbia University Press. ISBN 9780231038751. OCLC 1094960.
 4. ^ Money, John; Ehrhardt, Anke A. (1972). Man & Woman Boy & Girl. Differentiation và dimorphism of gender identity from conception lớn maturity. USA: The Johns Hopkins University Press. ISBN 978-0-8018-1405-1.
 5. ^ Domurat Dreger, Alice (2001). Hermaphrodites và the Medical Invention of Sex. USA: Harvard University Press. ISBN 978-0-674-00189-3.
 6. ^ LeBow, Diana, Rethinking Matriliny Among the Hopi, p.8.
 7. ^ Schlegel, Alice, Hopi Gender Ideology of Female Superiority, in Quarterly Journal of Ideology: “A Critique of the Conventional Wisdom”, vol. VIII, no. 4, 1984, pp.44–52
 8. ^ 100 Native Americans Who Shaped American History, Juettner, 2007.
 9. ^ Llosa, Mario Vargas. “The men-women of the Pacific”. tate.org.uk. Tate Britain. Bản gốc tàng trữ ngày 2 tháng tư năm 2015.
 10. ^ Estrada, Gabriel S (2011). “Two Spirits, Nádleeh, và LGBTQ2 Navajo Gaze” (PDF). American Indian Culture và Research Journal. 35 (4): 167–190. doi:10.17953/aicr.35.4.x500172017344j30.
 11. ^ Agrawal, A. (1997). “Gendered Bodies: The Case of the ‘Third Gender’ in India”. Contributions lớn Indian Sociology. 31 (2): 273–297. doi:10.1177/006996697031002005.
 12. ^ Young, Antonia (2000). Women Who Become Men: Albanian Sworn Virgins. ISBN 1-85973-335-2
 13. ^ McGee, R. Jon và Richard L. Warms 2011 Anthropological Theory: An Introductory History. Thành Phố New York, McGraw Hill.
 14. ^ “Asia và the Pacific – ANU”. Truy vấn ngày 27 tháng 12 năm 2014.
 15. ^ Pember, Mary Annette (13 tháng 10 năm nhâm thìn). “Two Spirit’ Tradition Far From Ubiquitous Among Tribes”. Rewire. Truy vấn ngày 17 tháng 10 năm nhâm thìn. Unfortunately, depending on an oral tradition lớn impart our ways lớn future generations opened the floodgates for early non-Native explorers, missionaries, và anthropologists lớn write books describing Native peoples và therefore bolstering their own role as experts. These writings were và still are entrenched in the perspective of the authors who were và are mostly white men.
 16. ^ de Vries, Kylan Mattias (2009). “Berdache (Two-Spirit)”. Trong O’Brien, Jodi (thay đổi). Encyclopedia of gender và society. Los Angeles: SAGE. tr. 64. ISBN 9781412909167. Truy vấn ngày 6 tháng 3 năm 2015. [Two-Spirit] implies that the individual is both male và female và that these aspects are intertwined within them. The term moves away from traditional Native American/First Nations cultural identities và meanings of sexuality và gender variance. It does not take into account the terms và meanings from individual nations và tribes…. Although two-spirit implies lớn some a spiritual nature, that one holds the spirit of two, both male và female, traditional Native Americans/First Nations peoples view this as a Western concept.
 17. ^ Kehoe, Alice B. (2002). “Appropriate Terms”. SAA Bulletin. Society for American Archaeology 16(2), UC-Santa Barbara. ISSN 0741-5672. Bản gốc tàng trữ ngày 5 tháng 11 năm 2004. Truy vấn ngày một tháng năm năm 2019. At the conferences that produced the book, Two-Spirited People, I heard several First Nations people describe themselves as very much unitary, neither “male” nor “female,” much less a pair in one body toàn thân. Nor did they report an assumption of duality within one body toàn thân as a common concept within reservation communities; rather, people confided dismay at the Western proclivity for dichotomies. Outside Indo-European-speaking societies, “gender” would not be relevant lớn the mạng xã hội personae glosses “men” và “women,” và “third gender” likely would be meaningless. The unsavory word “berdache” certainly ought lớn be ditched (Jacobs et al. 1997:3-5), but the urban American neologism “two-spirit” can be misleading.

Bài Viết: Giới tính thứ ba là gì? Có giới tính thứ 3 không mới nhất 2022

Nguồn: blogsongkhoe365.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.