Dương Hồng là gì? Chi tiết về Dương Hồng mới nhất 2022

Dương Hồng (chữ Hán: 杨洪, ? – 228), tự Quý Hưu, người Vũ Dương, Kiền Vi, Ích Châu [1], quan viên nhà Thục Hán thời Tam Quốc.

Cuộc sống[sửa | sửa mã nguồn]

Khi Lưu Chương còn nắm quyền Ích Châu, Dương Hồng từng nhậm chức ở nhiều Q.. Sau khoản thời gian Lưu Bị đoạt Ích Châu, Kiền Vi thái thú Lý Nghiêm nhiệm mệnh cho làm Công tào. Sau này Nghiêm muốn dời trị sở của Q. Kiền Vi, Hồng cực lực phản đối chưa được, xin từ nhiệm. Nghiêm bèn tiến cử Hồng làm Thục bộ tòng sự.

Lưu Bị muốn giành Hán Trung, đóng quân ở cửa Dương Bình, đề xuất kiến nghị Thủ Đô Hà Nội phát thêm quân. Gia Cát Lượng hỏi Hồng, đáp: Hán Trung là yết hầu của Ích Châu, có khả năng đưa ra quyết định sự còn mất, là mối nguy trước cửa nhà vậy! Hôm nay là lúc, nam giới tham chiến, phụ nữ vận lương, còn nghi ngại gì!? Khi đó Thục Q thái thú Pháp Chính theo Lưu Bị ra trận, Lượng tạm lấy Hồng lĩnh chức Thục Q thái thú. Trong thời điểm lĩnh chức, Hồng có công dẹp loạn, nên đc nhiệm chức Thục Q thái thú. Chưa lâu sau chuyển nhiệm làm Ích Châu Trị trung tòng sự.

Thục Tiên chủ Lưu Bị phạt Ngô thất bại, chạy về Vĩnh An [2]. Hán Gia [3] thái thú Hoàng Lý do lúc Gia Cát Lượng đã từng đi gặp Tiên chủ, Thủ Đô Hà Nội trống rỗng, làm phản, đốt thành Lâm Cung [4]. Hồng tâu lên Thái tử, rồi sai Trần Hốt, Trịnh Xước đi dẹp. Bấy giờ mỗi cá nhân đều nhận định rằng Nguyên sau khoản thời gian thua chạy, ắt quay về Nam Trung cố thủ. Hồng nhận định rằng hắn ta nhất định trốn sang Giang Đông, sai Hốt, Xước đón đánh ở cửa Nam An Hạp [5], quả nhiên bắt đc Nguyên.

Năm Kiến Hưng trước tiên (223), Hồng đc ban tước Quan Nội hầu, đợt nữa đc nhiệm mệnh làm Thục Q thái thú, Trung tiết tướng quân, tiếp nối tiếp đón Việt kị hiệu úy, thường xuyên trị lý Thục Q.

Hồng không muốn học hành, nhưng trung thành với chủ cần cù, nếu như với việc công cũng khẩn trương như việc nhà. Năm thứ 6 (228), mất khi đang ở chức.

Trong Tam quốc diễn nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]

  • Hồi 65: đề cập Dương Hồng theo Lưu Chương ra hàng.
  • Hồi 80: đề cập Dương Hồng làm trị trung.
  • Hồi 91: đề cập Khổng Minh nhiệm mệnh cho Dương Hồng làm Thượng thư. Tam quốc chí đã hết nói tới việc này.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Nay là hướng phía đông huyện Bành Sơn, Tứ Xuyên
  2. ^ Nay là hướng phía đông Phụng Tiết, Trùng Khánh
  3. ^ Nay là hướng bắc Danh Sơn, Tứ Xuyên
  4. ^ Nay là Cung Lai, Tứ Xuyên
  5. ^ Nay là huyện Giáp Giang, đô thị Nhạc Sơn, Tứ Xuyên

Bài Viết: Dương Hồng là gì? Chi tiết về Dương Hồng mới nhất 2022

Nguồn: blogsongkhoe365.vn

Xem:  Susan Wojcicki là gì? Chi tiết về Susan Wojcicki mới nhất 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.