Các thánh tử đạo Việt Nam là gì? Chi tiết về Các thánh tử đạo Việt Nam mới nhất 2022

Thứ tự Tên Thánh – Tên thường gọi Chức danh Sinh Tử đạo Vẻ ngoài 1 Petrus Almato Bình Linh mục Dòng Đa Minh 1830
San Feliz Saserra, Tây Ban Nha. 1 tháng 11 năm 1861
Thành Phố Hải Dương. Xử trảm 2 Matteo Alonzo Leciniana Đậu Linh mục Dòng Đa Minh 1702
Nava del Rey, Tây Ban Nha. 22 tháng một năm 1745
Thăng Long. Xử trảm 3 Valentinô Berrio Ochoa Vinh Giám mục Dòng Đa Minh 1827
Elorrio (Vizcaya), Tây Ban Nha. 1 tháng 11 năm 1861
Thành Phố Hải Dương. Xử trảm 4 Jean-Louis Bonnard Hương Linh mục Hội Thừa Sai Paris 1824
Saint-Christo-em-Jarez, Pháp. 1 tháng năm năm 1852
Nam Định. Xử trảm 5 Phaolô Tống Viết Bường Quan thị vệ ?1773
Phủ Cam, Huế. 23 tháng 10 năm 1833
Thợ Đúc. Xử trảm 6 Đa Minh Đỗ Đình Cẩm Linh mục Dòng Đa Minh ? Cẩm Chương, Thành Phố Bắc Ninh. 11 tháng ba năm 1859
Hưng Yên. Xử trảm 7 Phanxicô Xaviê Cần Thầy giảng 1803
Sơn Miêng, HĐ Hà Đông. 20 tháng 11 năm 1837
Ô CG cầu giấy. Xử trảm 8 Giuse Hoàng Lương Cảnh Y sĩ, Trùm họ Dòng Đa Minh 1763
Làng Văn, Bắc Giang. 5 tháng chín năm 1838
Thành Phố Bắc Ninh. Xử trảm 9 Jacinto Castaneda Gia Linh mục Dòng Đa Minh 1743
Javita, Tây Ban Nha. 7 tháng 11 năm 1773
Đồng Mơ. Xử trảm 10 Phanxicô Đỗ Văn Chiểu Thầy giảng 1797
Trung Lễ, Liên Thùy, Nam Định. 12 tháng sáu năm 1838
Nam Định. Xử trảm 11 Gioan Baotixita Cỏn Lý trưởng 1805
Kẻ Báng, Nam Định. 8 tháng 11 năm 1840
Bảy Mẫu, Nam Định. Xử trảm 12 Jean-Charles Cornay Tân Linh mục Hội Thừa Sai Paris 1809
Loudun, Poitiers, Pháp. 20 tháng chín năm 1837
Sơn Tây. Xử lăng trì 13 Etienne-Théodore Cuénot Thể Giám mục Hội Thừa Sai Paris 1802
Bélieu, Besancon, Pháp. 14 tháng 11 năm 1861
Tỉnh Bình Định. Chết trong tù 14 Clementé Ignacio Delgaho Y Giám mục Dòng Đa Minh 1761
Villa Felice, Tây Ban Nha. 21 tháng bảy năm 1838
Nam Định. Chết rũ tù 15 José María Díaz Sanjuro An Giám mục Dòng Đa Minh 1818
Santa Eulalia de Suegos, Tây Ban Nha. 20 tháng bảy năm 1857
Nam Định. Xử trảm 16 Tôma Đinh Viết Dụ Linh mục Dòng Đa Minh 1783
Phú Nhai, Nam Định. 26 tháng 11 năm 1839
Bảy Mẫu, Nam Định. Xử trảm 17 Bênađô Vũ Văn Duệ Linh mục 1755
Quần Anh, Nam Định. 1 tháng tám năm 1838
Ba Tòa. Xử trảm 18 Pierre Dumoulin-Borie Cao Giám mục Hội Thừa Sai Paris 1808
Beynat, Tulle, Pháp. 24 tháng 11 năm 1838
Đồng Hới. Xử trảm 19 Anrê Trần An Dũng (Lạc) Linh mục 1795
Thành Phố Bắc Ninh. 21 tháng 12 năm 1839
Ô CG cầu giấy. Xử trảm 20 Phêrô Đinh Văn Dũng Giáo dân ? Doãn Trung, Tỉnh Thái Bình. 6 tháng sáu năm 1862
Nam Định. Thiêu sống 21 Vinh Sơn Phạm Văn Dương Thu thuế 1821
Doãn Trung, Tỉnh Thái Bình. 6 tháng sáu năm 1862
Tỉnh Thái Bình. Thiêu sinh 22 Phaolô Vũ Văn Dương (Đổng) Giáo dân 1792
Vực Đường, Hưng Yên. 3 tháng sáu năm 1862
Nam Định. Xử trảm 23 Phêrô Đa Giáo dân ? Ngọc Cục, Nam Định. 17 tháng sáu năm 1862
Nam Định. Thiêu sống 24 Đa Minh Đinh Đạt Binh sỹ 1803
Phú Nhai, Nam Định. 18 tháng bảy năm 1839
Nam Định. Xử giảo 25 Gioan Đạt Linh mục 1765
Đồng Chuối, Thanh Hóa. 28 tháng 10 năm 1798
chợ Rạ. Xử trảm 26 Mátthêu Nguyễn Văn Đắc (Phượng) Trùm họ ?
Kẻ Lai, Quảng Bình. 26 tháng năm năm 1861 Xử trảm 27 Tôma Nguyễn Văn Đệ Giáo dân 1810
Bồ Trang, Nam Định. 19 tháng 12 năm 1839
Cổ Mê. Xử giảo 28 Antôn Nguyễn Đích Giáo dân ?
Chi Long, Hà Nội Thủ Đô. 12 tháng tám năm 1838
Bảy Mẫu, Nam Định. Xử trảm 29 Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm Linh mục 1761
Ân Đô, Quảng Trị. 24 tháng 11 năm 1838
Đồng Hới.
Xem:  Louangphabang (tỉnh) là gì? Chi tiết về Louangphabang (tỉnh) mới nhất 2022
Xử giảo 30 Phêrô Trương Văn Đường Thầy giảng 1808
Kẻ Sở, Hà Nam. 18 tháng 12 năm 1838
Sơn Tây. Xử giảo 31 José Fernandez Hiền Linh mục Dòng Đa Minh 1775
Ventosa de la Cueva, Tây Ban Nha. 24 tháng bảy năm 1838
Nam Định. Xử trảm 32 Francois-Isidore Gagelin Kính Linh mục Hội Thừa Sai Paris 1799
Montperreux, Besancon, Pháp. 17 tháng 10 năm 1833
Bãi Dâu. Xử giảo 33 Mátthêu Lê Văn Gẫm Thương gia 1813
Gò Công, Biên Hòa. 11 tháng năm năm 1847
Chợ Đũi. Xử trảm 34 Melchior Garcia Sampedro Xuyên Giám mục Dòng Đa Minh 1821
Cortes, Asturias, Tây Ban Nha. 28 tháng bảy năm 1858
Nam Định. Xử lăng trì 35 Francisco Gil de Fedrich Tế Linh mục Dòng Đa Minh 1702
Tortosa, Cataluna, Tây Ban Nha. 22 tháng một năm 1745
Thăng Long. Xử trảm 36 Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh Linh mục Dòng Đa Minh 1772
Năng A, Nghệ An. 1 tháng tám năm 1838
Ba Tòa. Xử trảm 37 Phaolô Trần Văn Hạnh Giáo dân 1826
Chợ Quán, Gia Định. 28 tháng năm năm 1859
Thành Phố Sài Gòn. Xử trảm 38 Domingo Henares Minh Giám mục Dòng Đa Minh 1765
Baena, Cordova, Tây Ban Nha. 25 tháng sáu năm 1838
Nam Định. Xử trảm 39 Jerómino Hermosilla Liêm Giám mục Dòng Đa Minh 1880
S. Domingo de la Calzadar, Tây Ban Nha. 1 tháng 11 năm 1861
Thành Phố Hải Dương. Xử trảm 40 Giuse Đỗ Quang Hiển Linh mục 1775
Quần Anh, Nam Định. 9 tháng năm năm 1840
Nam Định. Xử trảm 41 Phêrô Nguyễn Văn Hiếu Thầy giảng 1783
Đồng Chuối, Tỉnh Ninh Bình. 28 tháng tư năm 1840
Tỉnh Ninh Bình. Xử trảm 42 Simon Phan Đắc Hòa y sĩ 1878
Mai Vinh, Thừa Thiên. 12 tháng 12 năm 1840
An Hòa. Xử trảm 43 Gioan Đoàn Trinh Hoan Linh mục 1798
Kim Long, Thừa Thiên. 26 tháng năm năm 1861
Đồng Hới. Xử trảm 44 Augustinô Phan Viết Huy Binh sỹ 1795
Hạ Linh, Nam Định. ??? Xử lăng trì 45 Đa Minh Huyện Giáo dân 1817
Đông Thành, Tỉnh Thái Bình. 5 tháng sáu năm 1862
Nam Định. Thiêu sống 46 Lôrensô Nguyễn Văn Hưởng Linh mục 1802
Kẻ Sài, Hà Nội Thủ Đô. 13 tháng hai năm 1856
Tỉnh Ninh Bình. Xử trảm 47 Micae Hồ Đình Hy Quan thái bộc 1808
Như Lâm, Thừa Thiên. 22 tháng năm năm 1857
An Hòa. Xử trảm 48 François Jaccard Phan Linh mục Hội Thừa Sai Paris 1799
Onnion, Annecy, Pháp. 21 tháng chín năm 1838
Nhan Biều. Xử giảo 49 Đa Minh Phạm Trọng Khảm Quan án, Dòng Đa Minh 1779
Quần Cống, Nam Định. 13 tháng một năm 1859
Nam Định. Xử giảo 50 Giuse Nguyễn Duy Khang Thầy giảng 1832
Trà Vinh, Nam Định. 6 tháng 12 năm 1861
Thành Phố Hải Dương. Xử trảm 51 Phêrô Hoàng Khanh Linh mục 1790
Hòa Huệ, Nghệ An. 12 tháng bảy năm 1842
tỉnh Hà Tĩnh. Xử trảm 52 Phêrô Vũ Đăng Khoa Linh mục 1790
Thuận Nghĩa, Nghệ An. 24 tháng 11 năm 1840
Đồng Hới. Xử trảm 53 Phaolô Phạm Khắc Khoan Linh mục 1771
Duyên Mậu, Tỉnh Ninh Bình. 28 tháng tư năm 1840
Tỉnh Ninh Bình. Xử trảm 54 Tôma Khuông Linh mục Dòng Đa Minh 1789
Nam Hào, Hưng Yên. 30 tháng một năm 1860
Hưng Yên. Xử trảm 55 Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm Linh mục Dòng Đa Minh 1732
Trà Lũ, Nam Định. 7 tháng 11 năm 1773
Đồng Mơ. Xử trảm 56 Luca Vũ Bá Loan Linh mục 1756
Bái Vàng, Bút Đông, Trác Bút, Duy Tiên, Hà Nam. 5 tháng sáu năm 1840
Ô CG cầu giấy. Xử trảm 57 Phaolô Lê Văn Lộc Linh mục 1830
An Nhơn, Gia Định. 13 tháng hai năm 1859
Gia Định. Xử trảm 58 Giuse Nguyễn Văn Lựu Trùm họ 1790
Cái Nhum, Vĩnh Long. 2 tháng năm năm 1854
Vĩnh Long. Chết rũ tù 59 Phêrô Nguyễn Văn Lựu
Xem:  Top 6 Spa làm đẹp uy tín và chất lượng nhất Kiên Giang mới 2022
Linh mục 1812
Gò Vấp, Gia Định. 7 tháng tư năm 1861
Mỹ Tho. Xử trảm 60 Đa Minh Mạo Giáo dân 1818
Ngọc Cục, Nam Định. 16 tháng sáu năm 1862
Làng Cốc, Nam Định. Xử trảm 61 Joseph Marchand Du Linh mục Hội Thừa Sai Paris 1803
Passavaut, Besancon, Pháp. 30 tháng 11 năm 1835
Thợ Đúc. Xử tùng xẻo 62 Đa Minh Đinh Đức Mậu Linh mục Dòng Đa Minh 1808
Phú Nhai, Nam Định. 5 tháng 11 năm 1858
Hưng Yên. Xử trảm 63 Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu Thầy giảng Dòng Đa Minh 1790
Kẻ Riền, Tỉnh Thái Bình. 19 tháng 12 năm 1839
Cổ Mễ. Xử giảo 64 Philípphê Phan Văn Minh Linh mục 1815
Cái Mơn, Vĩnh Long. 3 tháng bảy năm 1853
Đinh Khao. Xử trảm 65 Augustinô Nguyễn Văn Mới Giáo dân 1806
Phú Trang, Nam Định. 19 tháng 12 năm 1839
Cổ Mễ. Xử trảm 66 Micae Nguyễn Huy Mỹ Lý trưởng 1804
Kẻ Vĩnh, Hà Nội Thủ Đô. 12 tháng tám năm 1838
Bảy Mẫu, Nam Định. Xử trảm 67 Phaolô Nguyễn Văn Mỹ Thầy giảng 1798
Kẻ Non, Hà Nam. 18 tháng 12 năm 1838
Sơn Tây. Xử giảo 68 Giacôbê Đỗ Mai Năm Linh mục 1781
Đông Biên, Thanh Hóa. 12 tháng tám năm 1838
Bảy Mẫu, Nam Định. Xử trảm 69 Pierre François Néron Bắc Linh mục Hội Thừa Sai Paris 1818
Bornay, Saint-Claude, Pháp. 3 tháng 11 năm 1860
Sơn Tây. Xử trảm 70 Phaolô Nguyễn Ngân Linh mục 1771
Kẻ Biên, Thanh Hóa. 8 tháng 11 năm 1840
Bảy Mẫu, Nam Định. Xử trảm 71 Giuse Nguyễn Đình Nghi Linh mục 1771
Kẻ Vồi, Hà Nội Thủ Đô. 8 tháng 11 năm 1840
Bảy Mẫu, Nam Định. Xử trảm 72 Lôrensô Phạm Viết Ngôn Giáo dân ?
Lục Thủy, Nam Định. 22 tháng năm năm 1862
Nam Định. Xử trảm 73 Đa Minh Nguyên Giáo dân 1802
Ngọc Cục, Nam Định. 16 tháng sáu năm 1862
Làng Cốc, Nam Định. Xử trảm 74 Đa Minh Nhi Giáo dân ?
Ngọc Cục, Nam Định. 16 tháng sáu năm 1862
Làng Cốc, Nam Định. Xử trảm 75 Đa Minh Trần Duy Ninh Giáo dân 1835
Trung Linh, Nam Định. 2 tháng sáu năm 1862
An Triêm. Xử trảm 76 Emmanuel Lê Văn Phụng Trùm họ 1796
Đầu Nước, Cù Lao Giêng. 31 tháng bảy năm 1859
Châu Đốc. Xử giảo 77 Phêrô Đoàn Công Quí Linh mục 1826
Búng, Gia Định. 31 tháng bảy năm 1859
Châu Đốc. Xử trảm 78 Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh Y sĩ 1768
Mỹ Hương, Quảng Bình. 10 tháng bảy năm 1840
Đồng Hới. Xử giảo 79 Augustin Schoeffler Đông Linh mục Hội Thừa Sai Paris 1822
Mittelbonn, Nancy, Pháp 1 tháng năm năm 1851
Sơn Tây Xử trảm 80 Giuse Phạm Trọng Tả Cai tổng 1800
Quần Cống, Nam Định. 13 tháng một năm 1859
Nam Định. Xử giảo 81 Gioan Baotixita Đinh Văn Thành Thầy giảng 1796
Nôn Khê, Tỉnh Ninh Bình. 28 tháng tư năm 1840
Tỉnh Ninh Bình. Xử trảm 82 Anê Lê Thị Thành Giáo dân 1781
Bá Đền, Thanh Hóa. 12 tháng bảy năm 1841
Nam Định. Chết trong tù 83 Nicôla Bùi Đức Thể Binh sỹ 1792
Kiên Trung, Nam Định. 12 tháng sáu năm 1839
Thừa Thiên. Xử lăng trì 84 Phêrô Trương Văn Thi Linh mục 1763
Kẻ Sở, Hà Nội Thủ Đô. 21 tháng 12 năm 1839
Ô CG cầu giấy. Xử trảm 85 Giuse Lê Đăng Thi Cai đội 1825
Kẻ Văn, Quảng Trị. 25 tháng 10 năm 1860
An Hòa. Xử giảo 86 Tôma Trần Văn Thiện Chủng sinh 1820
Trung Quán, Quảng Bình. 21 tháng chín năm 1838
Nhan Biều. Xử giảo 87 Luca Phạm Trọng Thìn Cai tổng 1819
Quần Cống, Nam Định. 13 tháng một năm 1859
Nam Định. Xử giảo 88 Máctinô Tạ Đức Thịnh Linh mục 1760
Kẻ Sét, Hà Nội Thủ Đô. 8 tháng 11 năm 1840
Bảy Mẫu, Nam Định. Xử trảm 89 Máctinô Thọ Trùm họ 1787
Kẻ Báng, Nam Định.
Xem:  Doping là gì? Chi tiết về Doping mới nhất 2022
8 tháng 11 năm 1840
Bảy Mẫu, Nam Định. Xử trảm 90 Anrê Nguyễn Kim Thông (Thuông) Giáo dân 1790
Gò Thị, Tỉnh Bình Định. 15 tháng bảy năm 1855
Mỹ Tho. Chết trong tù 91 Phêrô Thuần Giáo dân ?
Đông Phú, Tỉnh Thái Bình. 6 tháng sáu năm 1862
Nam Định. Thiêu sống 92 Phaolô Lê Bảo Tịnh Linh mục 1793
Trịnh Hà, Thanh Hoá. 6 tháng tư năm 1857
Bảy Mẫu, Nam Định. Xử trảm 93 Đa Minh Toái Giáo dân 1811
Đông Thành, Tỉnh Thái Bình. 5 tháng sáu năm 1862
Nam Định. Thiêu sống 94 Tôma Toán Thầy giảng Dòng Đa Minh 1767
Cần Phán, Tỉnh Thái Bình. 27 tháng sáu năm 1840
Nam Định. Chết rũ tù 95 Đa Minh Trạch (Đoài) Linh mục Dòng Đa Minh 1772
Ngoại Vối, Nam Định. 18 tháng chín năm 1840
Bảy Mẫu, Nam Định. Xử trảm 96 Emmanuel Nguyễn Văn Triệu Linh mục 1756
Thợ Đúc, Phú Xuân, Huế. 17 tháng chín năm 1798
Bãi Dâu. Xử trảm 97 Anrê Trần Văn Trông Binh sỹ 1808
Kim Long, Huế. 28 tháng 11 năm 1835
An Hoà Xử trảm. 98 Phêrô Vũ Văn Truật Thầy giảng 1816
Kẻ Thiếc, Hà Nam. 18 tháng 12 năm 1838
Sơn Tây. Xử giảo 99 Phanxicô Trần Văn Trung Cai đội 1825
Phan Xá, Quảng Trị. 2 tháng năm năm 1858
An Hoà. Xử trảm 100 Giuse Tuân Linh mục Dòng Đa Minh 1821
Trần Xá, Hưng Yên. 30 tháng tư năm 1861
Hưng Yên. Xử trảm 101 Giuse Trần Văn Tuấn Giáo dân 1825
Nam Điền, Nam Định. 7 tháng một năm 1862
Nam Định. Xử trảm 102 Phêrô Nguyễn Bá Tuần Linh mục 1766
Ngọc Đồng, Hưng Yên. 15 tháng bảy năm 1838
Nam Định. Chết rũ tù 103 Giuse Phạm Quang Túc Con trai 1843
Hoàng Xá, Hưng Yên. 1 tháng sáu năm 1862 Xử trảm 104 Phêrô Lê Tùy Linh mục 1773
Bằng Sở, HĐ Hà Đông. 11 tháng 10 năm 1833
Quan Ban. Xử trảm 105 Phêrô Nguyễn Văn Tự Linh mục Dòng Đa Minh 1796
Ninh Cường, Nam Định. 5 tháng chín năm 1838
Thành Phố Bắc Ninh. Xử trảm 106 Phêrô Nguyễn Khắc Tự Thầy giảng

1811

xứ Bình Hòa,

Gp Phát Diệm

Tỉnh Ninh Bình.

10 tháng bảy năm 1840
Đồng Hới. Xử giảo 107 Đa Minh Vũ Đình Tước Linh mục Dòng Đa Minh 1775
Trung Lao, Nam Định. 2 tháng tư năm 1839
Nam Định. Tra tấn 108 Anrê Tường Giáo dân 1812
Ngọc Cúc, Nam Định. 16 tháng sáu năm 1862
Làng Cốc, Nam Định. Xử trảm 109 Vinh Sơn Tường Giáo dân 1814
Ngọc Cục, Nam Định. 16 tháng sáu năm 1862
Làng Cốc, Nam Định. Xử trảm 110 Đa Minh Bùi Văn Úy Thầy giảng Dòng Đa Minh 1801
Tiên Môn, Tỉnh Thái Bình. 19 tháng 12 năm 1839
Cổ Mễ. Xử giảo 111 Giuse Nguyễn Đình Uyển Thầy giảng Dòng Đa Minh 1775
Ninh Cường, Nam Định. 4 tháng bảy năm 1838
Hưng Yên. Chết rũ tù 112 Phêrô Đoàn Văn Vân Thầy giảng 1780
Kẻ Bói, Hà Nam. 25 tháng năm năm 1857
Sơn Tây. Xử trảm 113 Jean Théophane Vénard Ven Linh mục Hội Thừa Sai Paris 1829
St. Loup-sur-Thouet, Poitiers, Pháp. 2 tháng hai năm 1861
Ô CG cầu giấy. Xử trảm 114 Giuse Đặng Đình Viên Linh mục 1787
Tiên Chu, Hưng Yên. 21 tháng tám năm 1838
Bảy Mẫu, Nam Định. Xử trảm 115 Stêphanô Nguyễn Văn Vinh Giáo dân 1814
Phú Trang, Nam Định. 19 tháng một năm 1839
Cổ Mễ. Xử giảo 116 Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên Linh mục Dòng Đa Minh 1786
Hưng Lập, Nam Định. 26 tháng 11 năm 1839
Bảy Mẫu, Nam Định. Xử trảm 117 Vinh Sơn Đỗ Yến Linh mục Dòng Đa Minh 1764
Trà Lũ, Nam Định. 30 tháng sáu năm 1838
Thành Phố Hải Dương. Xử trảm

Bài Viết: Các thánh tử đạo Việt Nam là gì? Chi tiết về Các thánh tử đạo Việt Nam mới nhất 2022

Nguồn: blogsongkhoe365.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.